Jump to Navigation

Sáska Géza

   Elérhetőség

   Sólyom u. 19/a, H-1126 Budapest

   Tel. (home): 36-1-275-6521      

   E-mail: saskag@axelero.hu

 

    Curriculum Vitae

Sáska Géza CSc, alapvetően a szociológia, politológia és történetírás módszereivel közelíti meg az oktatás területét bő három évtizede, s ebben az időben volt főként kutató volt, iskolaigazgatói és városvezetői kitérésekkel.

A kezdeti témája az iskolarendszerű felnőttoktatás története és politikai irányításainak ciklusai. Ezt követte az in-put és out-put [fordításomban a ki és bemenet (tanterv és vizsga)] szabályozás elméletének elemzése, amely meghatározta a magyar vizsgarendszer kiépítését a Magyarországon. Nevéhez fűződik a curriculum controll fogalom elterjedt fordítása, „tananyag szabályozás” formában. A kétlépcsős 1990-es és az 1945-ös rendszerváltás, a szocializmus pedagógiájának, az antikapitalista nézetek reform pedagógiai vetületei, az oktatásban megjelenő eszmék megjelenését az utolsó két évtized tevékenységének terméke, minként az iskolai erőszak területén végzett vizsgálat vezetése. 250-nél több könyv, magyarul és idegen nyelven könnyrészlet, tanulmány és cikk kötődik a nevéhez. 235 hivatkozást számoltam össze, amelyből 10 idegen nyelvű. 

 

Részleges bibliográfia

 

Tudományos könyvek, tanulmányok

1.     Adalékok a dolgozók általános iskolai „felső” tagozata funkcionálásának vázlatához. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1976.

2.     A magyarországi iskolarendszerű felnőttoktatás egyes strukturális változásainak elemzése. Országos Pedagógiai Intézet - Műszaki Egyetem, Budapest, 1976.

3.     A dolgozók iskolái funkcióinak alakulása statisztikai vizsgálatok tükrében. II. Országos Metodikai Szeminárium, Békéscsaba, 1977.

4.     Életkorok a dolgozók középiskoláiban. Országos Pedagógiai Intézet, Felnőttnevelési Tanszék, Budapest, 1978.

5.     Kaput nyitnak-e a dolgozók középiskolái az egyetemekre és a főiskolákra? Köznevelés, 1979. 28. sz.

6.     Egy közelítő módszer lehetséges elemei az iskolai migráció leírására. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1979.

7.     Egy döntéssorozat kényszerpályája. Mozgó Világ 1981. 12. sz.

8.     A hivatalos tananyag – döntési szintek és eszközök. In: A tananyag differenciálásának és strukturálásának elvi és gyakorlati kérdései. Tantervelméleti tanácskozás, 1984. május 21. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

9.     A tantervfejlesztés intézményi rendszere két tantervi reform között. Az Országos Pedagógiai Intézet és a Művelődésügyi Minisztérium szervezeti kapcsolódásainak alakulása 1962-1973. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

10.           Az iskolai értékelés múltja és jelene. Köznevelés, 1985. 42. sz. Társszerzők: Báthory Zoltán és Demeter Katalin

11.           Kétfajta oktatásirányítás. Köznevelés, 1985. 29. sz.

12.           Az iskolarendszerű felnőttoktatás ciklusos természetéről I., II. Pedagógiai Szemle, 1985. 6-7., 8. sz.

13.           Az oktatásirányítás és a vizsgák. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

 

14.           Az értékelés és igazgatás. In: Az iskolai értékelés időszerű kérdései. IX. Tantervelméleti tanácskozás, 1985. május 8. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986.

15.           A szakaszos fejlődés tünetei a magyar közoktatáspolitikában 1950 és 1980 között. A tananyagreformok, az általános iskolai szelekció és az iskolarendszerű felnőttoktatás ciklusai. Az Értékelési Központ közleményei, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986.

16.           A tantervkészítés, - fejlesztés intézményi rendszere az NDK szakképzésében. Pedagógiai Szemle, 1986. 11. sz.

17.           Curriculum controll és a tanügyi reformok Magyarországon. In: Irányítás és iskola. Tantervelméleti tanácskozás, 1986. május 26. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1987.

18.           Kik buktatnak - kit buktatnak? Tanügyigazgatás és iskolai értékelés. Világosság 1986. 27. évf. 6. sz. 537-363.

19.           Minden predesztinált? A teljesítmény és a képesség társadalmi kötöttségéről Monitor ’86 vizsgálat. Pedagógiai Szemle 1989/12.  1173-1184 .

20.           Az iskolarendszerű felnőttoktatás ciklusos természetéről. Andragógia, 1987. 5. sz.

21.           Vizsgarendszer: javaslat egy eredmény (output) által történő szabályozás kialakítására. Az Értékelési Központ közleményei, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1987.

22.           A tananyag-szabályozás kétfajta logikája és eszköze. Pedagógiai Szemle, 1988. 5. sz.

23.           Javaslat közoktatási vizsgarendszerre. Társszerző: Báthory Zoltán Köznevelés, 1988. 8. sz.

24.           Az iskolarendszerű  felnőttoktatás magyarországi történetének vázlata. Magyar Pedagógia., 1988. No.4.

25.           Felnőttoktatás a negyvenes és az ötvenes években. Medvetánc 1988. 8. évf. 1. sz. 91-111.

26.           Tudás, bizonyítvány, piac. A felnőttoktatás dilemmái. Ifjúsági Szemle 1988. 8. évf. 5. sz. 48-55.

27.           Expanzió, pedagógia, oktatáspolitika. In: Reform és iskola, .Oktatáskutatók konferenciája, 1988. november 11-12. Közoktatási Kutatások Titkársága, Budapest, 1989.

28.           Tantervkészítés és tantárgygondozás a 60-as években. Pedagógiai Szemle, 1989. 3. sz.

29.           Szabályozás vizsgarendszerrel. In: Csak reformot ne... : [Szakértők az iskola megújításáról] / szerk. Lukács Péter és Várhegyi György. - Bp. : Edukáció, 1989. - 127-145. p.

30.           Vizsgák és vizsgálatok. Koncepciók a nyolcvanas, kilencvenes évek fordulóján. In: Sáska Géza – Vidákovich Tibor (szerk.): Vizsga vagy tanterv, Edukáció, Budapest, 1990.

31.           A szakaszos fejlődés tünetei a magyar közoktatáspolitikában 1950 és 1980. között Pedagógiai Szemle, 1990. 40. évf. 7-8 sz. 632-646. p.

32.           A vizsgarendszer egy lehetséges változata. Pedagógiai Szemle, 1990. 40. évf. No.9. 879-882. p.

33.           A magyarországi iskolarendszerű felnőttoktatás fejlesztésének ciklusos természete. Oktatáskutató Intézet, Budapest 1991 8 p. ; 21 cm

34.           A reform reformjának reformja : Tantervpolitika az 1945 utáni Magyarországon. Bp. : Oktatáskutató Intézet, 1991.

35.           Állami helyett önkormányzati iskolák. Info-társadalomtudomány / [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia]. - 18. sz. (1991. okt.). - [Bp.] : MTA 1991.

36.           Centralization and decentralization in the Hungarian system of curriculum policy making before 1980.  Hungarian Institute for Educational Research, Bp. : Educatio, 1991. ISBN sz 963 404 229 5.

37.           Csak reformot ne? Vízjelek : Iskolák, pedagógiák Magyarországon / [szerk. Fűzfa Balázs]. Szombathely : Németh Szakkollégium 1991.

38.           Egy világváros oktatáspolitikájához  / Lukács Péter, Sáska Géza, Setényi János/ Magyar. Közigazgatás, 1991. 41. évf. No.5. 450-464 p. Előzmény: Bp. : Edukáció, 1991, ISBN: 963 404 208 2.

39.           Mit osztályoznak a tanárok? Új Pedagógiai Szemle, 1991. 41. évf. No.12. 22-29.p

40.           Tananyagszabályozás. In: Szabad legyen vagy kötelező? Kozma Tamás és Lukács Péter szerk. Educatio, 1992.

41.           A fővárosi közoktatási rendszer metamorfózisa. Köznevelés, 1992. 48. évf. No.14..

42.           Tantervpolitika az 1945 utáni Magyarországon. Világosság, 1992. 33. évf. No.3.

43.           A reform reformjának reformja : Tantervpolitika az 1945 utáni Magyarországon. Budapesti Nevelő, 1992. 28. évf. No.2.

44.           Ciklikusság és centralizáció : A központosított tanügyigazgatás és a felnőttoktatás esete. Bp. : Educatio, 1992 Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981

45.           Vázlat az ideológia expanziójáról. Kritika 1993. 31. évf. 7. sz.

46.           A komprehenzív iskoláktól az együttműködő társadalomig. Új Pedagógiai Szemle, 1993. 43. évf. No.12.

47.           A szakmai és politikai szféra elkülönülése a nevelésügyben.  In: Fónagy Erzsébet szerk. : A nevelésügy távlati fejlesztéséről. VI. Nevelésügyi kongresszus, 1993.augusztus 25-28. 1993. Budapest, OKKER.

48.           A közoktatás néhány problémája egy hirtelen decentralizált városban: Budapesten Új Pedagógiai Szemle, 1994. 44. évf. No.12.

49.           Most van tegnap? : az Educatio önkormányzatokról szóló számáról (95/1) Educatio, 1995. 4. évf. No.3.

50.           Van-e köze a helyi társadalmaknak  a Nemzeti alaptantervhez? Új Pedagógiai Szemle, 1995. 45. évf. No.5.

51.           Charta vagy Bulla : avagy brit hatások Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle, 47. 7-8. 1997.

52.           Charta vagy Bulla : avagy brit hatások Magyarországon In: Trencsényi László szerk: Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére. Pedagógusok és szülők együttműködése. Szöveggyűjtemény. Educatio KHT, 2008.

53.           A tanulatlan faragatlan? : bunkóság, avagy a társadalom reprimitivizációja. Friedrich Ebert Alapítvány, Bp., 1999.

54.           A tanulatlan faragatlan? : bunkóság, avagy a társadalom reprimitivizációja.  Új Pedagógiai Szemle, 49. 5. 1999. Jelentősen átdolgozott kiadás.

55.           Igazságosság, méltányosság és a tehetséggondozás. Család, gyermek, ifjúság, 7. 6. 1999.

56.           Napirenden a közoktatási törvény. Köznevelés, 55. 22. 1999. -

57.           A jövő emberének jellem, erkölcse és világnézete. Ezredvégi ember. Friedrich Ebert Alapítvány, Bp., 1999.

58.           Ismeretközpontú-e a magyar iskola? : a felvilágosodás alkonya. Új Pedagógiai Szemle, 50. 1. 2000.

59.           Egy fenét rák, kinek kell a mindenevő iskola. Budapesti Nevelő, 2000. 2. sz.

60.           A kerettantervek alkalmazása Tájékoztató a pedagógiai programok fenntartói jóváhagyásához  (társszerzőkkel) In. Laucsek istván, potsay csaba (szerk.) Oktatási Minisztérium, budapest. 2000.

61.           Önkormányzati irányítás a nagyvárosokban. Önkormányzat és iskola. Az Oktatáskutató Intézet V. országos konferenciájának jegyzőkönyve, p. 36-40.2000.

62.           „Jó hogy vége a nyolcvanas éveknek és nem jön újra el”.  Iskolakultúra, 2001. 2. sz.

63.           Összevetés.  In: Kiss Endre szerk. Interdiszciplináris pedagógia Kiss Árpád archívum, könyvtára Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék Debrecen, 2001. Javított változat. Új Pedagógiai Szemle, 2001. 6. sz.

64.           A közműveltség kiterjedtsége, a szakmai autonómia foka, a társadalmi egyenlőség kívánatos mértéke és hatása az iskola szervezetére 1945-ben és 1985-ben. Új Pedagógiai Szemle, 2001. 6. sz.

65.           Mit látunk a jövőből? Dalos Rimma - Kiss Endre szerk. Jövő mint egész. Fridrich Ebert Alapítvány, Budapest 2001.

66.           A kilencvenes évek felnőttoktatásáról. In: Szabad ötletek tára avagy egy andragógus köszöntése. Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ Budapest, 2002. 47-62 o.

67.           Tudásár, papírár. Élet és Irodalom 2002. február 1. 8-9.o.

68.           A kilencvenes évek felnőttoktatásáról. In.: Mayer József szerk.. Módszertani stratégiák, -problémák, kérdések, - megoldások, válaszok. Országos Közoktatási Intézet- Krónika Nova, Budapest, 2002,

69.           Iskola a határon. Közösségi és magániskolák a kampányban. In: Sükösd Miklós, Váráshelyi Mária szerk. Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika,  Élet és Irodalom Kft, Budapest, 2002, 440-449. o. és másodközlés Magyar Hírlap, 2002. június 15.

70.           A tankötelezettség, közműveltség és a rejtett tanterv. In:. Buda András szerk. Pedagógiai és hermeneutika, Pallas Debrecina 10. Kossuth Egyetemi kiadó, 2002. 114-122 p.

71.           Pillanatkép a kanadai gyermekvédelemről. Gyermek, Család, Ifjúság, 2002. 5. sz.

72.           Az elvi és empirikus nép érdeke. Iskolakultúra,  A tankötelezettség és a rejtett tanterv  2002. 12. sz.

73.           Az autonómiák kora. Mérlegen, 1990-2002, Educatio, 2002. 1. sz.

74.           Melyik a fontosabb: az ismeret, a képesség, vagy a tehetség? In. Molnár László szerk. Társadalmi felelősség- Gyermekvédelem. Válogatás a Gyermekvédelmi Szakmai napok előadásaiból, Okker Budapest, 2002  68-77 p.

75.           The Age of Autonomy, European Education, 2002-3/Vol 34. No. 4. 34-56 pp

76.            Szakmai és politikai autonómiák a ’80-as, ’90-es évek magyar közoktatásában. Iskolakultúra 2003. 6-7. sz. 88-108 pp.

77.           Beruházás és a fogyasztás a közoktatásban. In: Kiss Endre szerk. Interdiszciplináris , pedagógia és a tudás társadalma, Debrecen, Kiss árpád Archívum Könyvtára –Debreceni Egyetem neveléstudományi Tanszék, 2003 145-168.o.

78.           Miért fizetünk, kiért fizetünk? Iskolakultúra, 2003. 12.sz.. 47.o.

79.           Európa képzetek, Educatio 2003. 4. sz. 493-509.p.

80.           Fogyik a magyar: sokba van ez nekünk. – A népességcsökkenés és a önkormányzati finanszírozás válságáról közoktatásban. Beszélő. 2004. 7-8. sz.  30-42 p.

81.           Az alternatív pedagógiai posztszocialista győzelme. Beszélő, 2004, 12. sz. 20-30o.

82.           Kultúra az iskolában Educatio, 2004. 2. sz, 284-288.

83.           School and religion. Case of Hungary. Institut Européen en Sciences des Religions, Paris, 2004.

84.           A szocialista és a polgári nevelés radikális alternatívái. Felsőoktatáskutató Intézet, Budapest, 2005. április 18.

85.           A létező liberalizmus? In: Lukács Péter-Nagy Péter Tibor szerk. :Oktatáspolitika, Felsőoktatási kutató intézet- Új Mandátum Budapest, 2005, 208-214.o.

86.           A kultúra, a műveltség és a tudás szavak eredete. In: Horváth Iván-Kálmán C. György szerk: A civódó civil. Krónika Nova, Budapest, 2005, 126-129.o.

87.           A hazai tehetséggondozás életreform gyökerei. In: Németh András- Mikonya György –Skiera Ehrenhard szerk. Életreform és reformpedagógiai – nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója, Gondolat, Budapest, 2005.  214-231. o.

88.           A műveltség, a kultúra és a tudás jelentésváltozatai. Kritika 2005. július-augusztus . 7-8. sz. 21-22.o.

89.           Bevezető Csáky Mariann Botladozás a Bolognai úton . Párhuzamos interjúk a felsőoktatásról Róna-Tas Andrással és Gerébi Györggyel. Buksz. 2005. 3. sz. 251.o.

90.           Tehetségfelfogások. Adalékok a természetelvű pedagógiák eszmetörténetéhez. Iskolakultúra, 2005. 10. sz. 127-136.o.

91.           Pedagógiánk Európába megy. In: Buda András-Kiss-Endre szerk. Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Kiss Árpád Archivum Könyvtára, debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, 2005.  243-260.

92.           A magyar közoktatás-politika a népességcsökkenés és a finanszírozási zavarok időszakában. Politikatudományi Szemle, 2005.-3-4. sz 179-2001. sz.

93.           Európa oktatásügye, ahogy a Kárpát medencéből látszik. Iskolakultúra, 2006. 1. sz.3-16.o.

94.           A társadalmi egyenlőség antikapitalista és demokrácia ellenes képzete a XX. századi pedagógiai ideológiákban I. rész.. Magyar pedagógia 2004. 4. sz. 471-499.o

95.           A magyar liberális oktatáspolitikáról. Beszélő, 6. sz. június, 62-72.

96.           A társadalmi egyenlősség megteremtésének kísérlete az ötvenes évek felsőoktatásában. Educatio.2006. 3. sz 593-609.o.

97.           Summarium. 1956. – Nagy Péter Tiborral közösen. Educatio 2006. 3. sz. 659-662.o.

98.           Az oktatási ideológiák változékonyságáról. A 19. és a 21. századi liberális oktatáspolitikák. Új pedagógiai Szemle, 2006.10. sz. (október)36-56.o

99.           .Die Motive der Lebensreform in der ungarischen Begabtenförderung. In Ehrenhard Skiera, András Németh, György Mikonya Herausgeber. Reformpädagogik Und Lebensreform in Mitteleuropa – Ursprünge¸ Ausprägung and Richtungen, länderspezifische Entwicklungstendenzen. Gondolat Kiadó, Budapest. 414-435.pp.

100.      A társadalmi egyenlőség antikapitalista és demokrácia ellenes képzete a XX. századi pedagógiai ideológiákban II. rész.. Magyar Pedagógia 2005.1. sz. 83-99.o

101.      Két rendszerváltó nemzedék.  Politikatudományi Szemle (15.) 2006/2-3 pp. 251-278,

102.      Rendszerek és váltások. Felsőoktatási Kutatóintézet –Új mandátum Könyvkiadó, Budapest,2007.

103.      Közműveltség és magántudás. Felsőoktatási Kutatóintézet –Új mandátum Könyvkiadó,

104.      Nemzetállami ekvivalenciától a határokon átnyúló kompetenciákig. Educatio 2007. 2 sz.

105.      - András Németh (2007)  : Veränderungen des Wesens der Reformpädagogik nach dem  Zweiten Weltkrieg und in den ersten Jahren des Baus des Sozialismus . In Opposition Permanent Saxon Schulreformer in sight Stalinist policy (1945-1959): Biographical sketches, new findings and a Czech and Hungarian comparative study von: Andreas Pehnke , Marie Vichrová , Jiri Zounek , András Németh , Géza Sáska By Andreas Pehnke, Marie Vichrová, Jiri Zounek, András Németh, Géza Sáska Verlag: Lang, Peter Frankfurt Publisher: Lang, Peter Frankfurt Taschenbuch 280 Seiten Paperback 280 pages,ISBN: 3631569939 ISBN: 3631569939 ISBN-13: 9783631569931 ISBN-13: 9783631569931

106.      A gyermektanulmányozás és az alkalmazott lélektan az 1945 utáni politikai fordulatokban. Iskolakultúra 2008 1-2 sz. 3-23.

107.      A hagyományok, a példák és a minták kiválasztásának módszertanáról. Pedagógusképzés 2007. 3. sz. 51-62.o.

108.      Az alkalmazott lélektan és a reformpedagógia I. Beszélő, 2008. 1. sz. 39-49. Az alkalmazott lélektan és a reformpedagógia II. Beszélő, 2008- 2. sz. 28—38.

109.      A reformpedagógia alakváltozása az 1945-ös „kis” és az 1947 utáni „nagy” rendszerváltást követő időszakban.  Magyar Pedagógia  2006. 4. sz. 263-285.o.

110.      Reformpedagógia az 1945 utáni rendszerváltás idején. In: Berók István-Hegedűs Béla, Szegedy Masszák Mihály, Szentpéteri Márton, Seláf levete, Veres András szerk: „ Mieltz valt mesure que ne fait estultie” Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2007314-319.o.

111.      Nagy Máriával: Pályakövetéses vizsgálat az Eszterházy Károly Főiskolán, 2006-2007. In. Végzett hallgatók nyomonkövetése. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2008. 5-47.o

112.      Veszélyes iskola Educatio, 2008. 3. sz. 331-345.

113.      Summary. A veszélyes iskola Educatio, 2008. 3. sz. 463.

114.      Az iskolai erőszak egyik forrása az oktatás expanziója? Új Pedagógiai Szemle, 2008. 7-8. sz, 160-173.o

115.      Az iskolai erőszak egyik forrása az oktatás expanziója?  In. Biztonságos Iskoláért. Konferencia kiadvány, 2008. június 5. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

116.       A pedagógiai gondolkodás mint a megismerés korlátja. A reformpedagógia recepciokutatásának módszertani dilemmái. In: Pukánszky Béla szerk. A neveléstörténet-írás új útjai.  Gondolat,, Budapest, 2008. 134-157 .p

117.      Régi és új szólamok értelmezése az 1945 utáni pedagógiai kánonban Új Pedagógiai Szemle, 2008. 11-12. sz 161-197.p.

118.      A kúszó centralizáció. VII. Nevelésügyi Kongresszus.  Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2009. 772-775.o

119.      Körkép: rendszerváltás két lépésben és a következmények. Változás. Válás. Váltás. HU A magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése, 2009. november 13-14. Debreceni Egyetem. Magyar Szociológiai Társaság, Budapest. 2009. 106. o.

120.      Rendszerváltás két lépésben. A IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Veszprém, 2009. november 19-21, Veszprém. 106.o.

121.      Az egységes tanárképzés formálásának pedagógiai és politikai kultúrája. Educatio, 2009. 3. sz. 349-359.o.

122.      Nevelésügyünk húsz éve. Educatio, 2009. 4, sz.492-508.

123.      Az oktatás finanszírozásának változásai és lehetséges fejlesztési irányai In: Csermely Péter (szerk): Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG A Bölcsek Tanácsa oktatási szakértői bizottságának és a bizottság által felkért szakértőknek az elemzései. http://bolcsektanacsa.solyomlaszlo.hu/Szarny-Teher-oktatas-hatteranyag.pdf 2009. 236-270.o.

124.      Hajdú Gáborral (szerk.) és sokkal együtt írva (2009) Iskolai veszélyek. Az oktatási jogok biztosának vizsgálata. Oktatási Jogok Biztosának Hivatala, (http://www.oktbiztos.hu/ugyek/iskolai_agresszio_jelentes.pdf) .

125.      A szocialista neveléstudomány kialakulása és függősorba süllyedése- a didaktika példáján. In: Németh András- Bíró Zsuzsa Hanna (szerk.) A magyar neveléstudomány a XX. század második felében.  Gondolat Budapest 2009. 98-130.o.

126.      The Emergence of „real” Socialist Pedagogy. In: Johanna Hopfner-András Németh- Éva Szabolcs (Hrsg.Ö:  Kindheit – Schule - Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. Peter Lang Franfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxfort.Wien 2009. 201-209.p.

127.      Academic value a neveléstudományban (2009) In: Majsai Tamás-Nagy Péter Tibor szerk : LUKÁCS a mi munkatársunk. (Pál apostol Filemonhoz írt levele 24) Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest 230-144

128.      Normal and abnormal. Scientific foundation of 50’s Soviet-style socialist education. In: Attila Nóbik-Béla Pukánszky (Hrsg): Normalität, Abnormalität und Devianz, Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in de Moderne. Peter Lang? Frankfurt am Main 2010. 39-49p.

129.      – Demeter Endre, Gerő Márton, Hajdú Gábor-Hajdú Tamás, Hordosy Rita, Lakatos Zombor, Lőrincz Dalma: Tanulmány az iskolai agresszióval kapcsolatos felmérésről. In: Aáry-Tamás Lajos-Joshua Aronson szerk: Iskolai veszélyek. Complex Kiadó és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010, 17-155 o.

130.      – Nagy Mária: Az Eszterházy Károly Főiskola pályakövetési vizsgálatának összefoglalója . Eucatio, 2010. 3. Sz. 493-496.o

131.      - Hajdu Gábor:  Bántalmazás a középiskolában . Iskolakultúra 2011 -6-7. sz 40-60. o.

132.      A kelet európai tudományos pedagógia önállósága és alávetettsége In: Csiszár Miklós- Mihalovicsné Lengyel Alojzia-Némethné Farkas Gabriella: A művelődéstörténet és a pedagógia vonzásában.  Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány. Veszprém 2011.

133.      Ideológiák és az oktatás. Educatio 2011. 1 sz.3-17.p.

134.      Ideology. Educatio 2011. 1 sz.135-136.

135.      –Lengyelné r. Molnár Tünde - Pacsuta István – Varga Csilla: Diplomás pályakövetési rendszer. Záró tanulmány.  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2011

136.     Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát! a XX. századi egyenlőségpárti és antikapitalista pedagógiákról. Gondolat kiadó, Budapest, 2011.

137. Az egyenlőtlenség megszűntetési kísérlete a XX. század közepén a magyarországi felsőoktatásban. In: Orsós Anna - Trendl Fanni (szerk.) :Útjelzők. PTE BTK Pécs. 2012. 239-246 o. Isbn:978-963-642-451-0

 

 Cikkek

1.     Tervek az érettségi körül. Magyar Hírlap, 1990. 23. évf. No.69. 5. p.

2.     Milyen lesz a Nemzeti Alaptanterv? Magyar Hírlap, 1990. 23. évf. No.133. 11.p.

3.     Az iskolák második államosítása felé? Köznevelés, 1991. 47. évf. No.37.

4.     A főváros és a közoktatás költségei. Magyar Hírlap, évf.: 1991. júl.9.

5.     Az iskolák második államosítása. Magyar Hírlap, 1991. 24. évf. No.296. 9.p.

6.     A vád komoly, de... Köznevelés, 1995. 51. évf. No.5.

7.     Pártos avagy semleges iskolát? Magyar Hírlap, évf.: 1992. jún.2.

8.     A közoktatás átmeneti törvénye. Család, Gyermek, Ifjúság, 1993. No.5.

9.     A NAT-ról. Önkormányzat, V. évf. 3. szám (1995. március))

10.           Közműveltség és magántudás. Heti Világgazdaság, 1995. 17. évf. No.4.

11.           Az új törvény csendben született. Önkormányzat, VI. évf. 8. szám (1996. augusztus))

12.           Pragmatikus tünetek. Önkormányzat, VI. évf. 8. szám (1996. augusztus))

13.           Gyakorlatias oktatáspolitika. Népszava, 1996. aug. 2.

14.           Szülői karta ma az Egyesült Királyságban (és holnap Magyarországon?) Önkormányzat, VI. évf. 9. szám (1996. szeptember)

15.           Közelkép: kis gyerekek nagy veszélyben. Magyar Nemzet, évf.: 1996. okt.14.

16.           Szilveszter szeptemberben. Népszava, 1996. aug.29.

17.           Vizsgadrukk. HVG, 1997. 15. sz. ápr. 12.

18.           Az ígért pénz még nem gurul. Önkormányzat, évf.: 1998. 12.

19.           Közpénzt a közoktatáshoz. Önkormányzat, 2003. 2. sz. NL

20.           A létező liberalizmus? Élet és Irodalom, 2003. február 28. NL

21.            A létező liberalizmus?  Ráció 2003. 2. sz. 10-11.pp, másodközlés. NL

22.           Iskoladiagnózis, Önkormányzat, 2003. március XIII. évf. 3. sz. NL

23.           Túl a terhelésen. Magyar Narancs, 2003. augusztus 28. XV. évf. 35. sz. NL

24.           Másodközlés: Pedagógusok Lapja 2003 7-8-9 sz. LIX. Évf. 13-14.p NL

25.           Tegező viszony. Magyar Nemzet, 2003. szeptember 6. szombat, 25.p.XLII. évf. 208. sz.

26.           Az elvehető hozzáadott érték. Önkormányzat, 2003. 12. sz.19-21.o. NL

27.           Az elvehető hozzáadott érték Ráció 2004. március 23. 12-14.o.

28.           Gyűlölet, mint pedagógiai probléma. Élet és Irodalom. 48. évf. 6 sz. 2004. február 6. 11.o.

29.           Európa-képzetek a közpénzből fenntartott, s ezért közpolitikával átitatott magyarországi közoktatásban. Önkormányzat. 2004 6. sz. 20-27.o.

30.           Európa képzetek. Pedagógusok lapja, 2004. 7-9. sz. 11.o.

31.           Minta érték nélkül, Magyar Nemzet 2004. október 2. 21. 26. p.

32.           Egy közügy elszakmásításodottság. Önkormányzat 2004. 12. sz.7-12.o. NL

33.           Az alternatív pedagógia posztszocialista győzelme. Pedagógusok Lapja, 2005. 2. sz. 11-12.

34.           Fogytán a magyar, fogytán az iskola. Pedagógusok Lapja, 2005. 4. sz. 9-11.

35.           Az értelmiség útja az osztályhatalomig. Magyar Narancs 2005 július 28l XVII. Évf. 30. sz. Pedellus melléket. 7.o.

36.           A kétszintű érettségi hatása a munkaerőpiacra. Napi Online , 2005. július 28.

37.           Eötvös József és a kétszintű érettségi. Magyar Hírlap 2005, augusztus 15. 19.o., Ratio,

38.           Egy a tízezerhez. Magyar Narancs 2006 7. sz. február 16. Pedellus melléklet 8. o. (Eörsi Sarolta)

39.            A liberális  oktatáspolitika néhány dilemmája.  Pedagógusok Lapja, 2006- május 9, 5. sz, 5-8.o.

40.           Kussoljanak a laikusok! Önkormányzat, 2006 szeptember 9. sz. 8-14.o.

41.           Ecet és méz. Kerekasztal a közoktatásról Fáy Zoltán-Hanthy Kinga. Magyar Nemzet Hétvégi Magazin 2006. november 11. 21-és 24. o.

42.           A közoktatás ma nem közszolgáltatás. HVG. 2006. november 18., szerk. Dobszay János, 52-53

43.           A kúszó centralizáció. Önkormányzat, 2008 szeptember 9. sz. 11-13.o.

44.           Az iskolai erőszak és az oktatás expanziója I. II. . Pedagógusok lapja 2008, 8-9 és 10, sz. 17-19. és 9-11.o.

45.           Az iskolák ismételt államosításáról, Népszabadság 2009. április 17.

46.           Újra kísért az ellensúlyok elvetése. Önkormányzat, 2009április 4. sz. 8-10.o.

47.           Államosítsunk-e iskolákat? Köznevelés2009. április 24 65. évf. 16. sz. 12-13.o.

48.           A magyar iskolarendszer húsz éve- Hígul a magyar. Heti Világgazdaság. Oktatás Plusz, 2009. HVG, 2009.6-11.o.

49.           Bántalmazás az iskolában. Ütős felmérés. Oktatás Plusz 2010, HVG Online, Budapest.   22-27 o.

50.           Klebelsberg újratöltve.  HVG 2011. nov.16 sz

51.           Csend, rend fegyelem. (iskolakerülők, pedellusok és a törvény ereje).  Magyar Narancs. 2012. 17. sz. április 26.50-51

 

 

Szerkesztések

1.     Kádárné Fülöp Judit: Nemzetközi fogalmazásvizsgálat. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

2.     Báthory Zoltán és munkatársai: Monitor típusú felmérések a közoktatás rendszerében. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

3.     Horánszky Nándor: A célrendszer a hazai pedagógiai lexikonirodalomban. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

4.     Báthory Zoltán – Joó András: Az iskolai tehetségnevelés néhány pedagógiai kérdése Magyarországon. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1985.

5.     Zoltán Báthory: Monitoring as a New Approach of Evaluation with Special Reference to Cenral-Planned Economies. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986.

6.     Patricia Broadfoot: A nyilvános vizsgáktól a pályaorientációs teljesítménymérésig. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986.

7.     Halász Gábor: Az angol vizsgarendszerről: egy outputorientált, decentralizált rendszer működése. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986.

8.     Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Az iskolázottság területi egyenlőtlenségei Magyarországon, 1980. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986.

9.     Semjén András: Oktatásfinanszírozás és hiány. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1987.

10.    Dörnyei Zoltán: Az idegen-nyelvtudás mérése: A nyelvi tesztelés. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1987.

11.          Halász Gábor – Lukács Péter: Az IEA magyarországi hatása: oktatáspolitikai esettanulmány. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1987.

12.          Kádárné Fülöp Judit: Tantervelméleti szempontok az általános iskolai tartalmi fejlesztéshez. Az Értékelési Központ kiadványai, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1988.

13.  Halász Gábor: Az ifjúság nevelése és az oktatáspolitika Magyarországon a hatvanas évek elején: történeti-politikai elemzés Oktatáskutató Intézet, 1988.   Budapest.

14.   O. Ramirez – J. Boli, P. V. Meyers: Állam, népoktatás, tanítói hivatás. Iskolamester 5. sz. Oktatáskutató, Budapest, 1989.

15.     Tanterv vagy vizsga? / szerk. Sáska Géza és Vidákovich Tibor Bp. : Edukáció, 1990 Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981

16.     Művelődési Minisztérium: Biológia tanterv in: A dolgozók gimnáziuma nevelés és oktatás terve. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, in.

17.     Művelődési Minisztérium: Földrajz tanterv in: A dolgozók gimnáziuma nevelés és oktatás terve. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, in.

18.     Vita az irodalomtörténet tanításáról. Kritika, 2004. július-augusztus 30-36.o.

19.     Műveltség, Educatio, 2004. 2. sz.

20.     Ötvenhat, Educatio, 2006.3. sz. Nagy Péter Tiborral.

21.     Veszélyes iskola, Educatio, 2008. 3. sz.

22.     Rendszerváltás és oktatáspolitika 1989-2009. Eductio 2009, 4. sz.

23.     Ideológiák. Educatio, 2011. 1. sz.

 

Könyvismertetések, lektorálások

1.     Magyar Pedagógia., 1989. No.2. 217-220. p.: Forray R. Katalin: Társadalmunk és középiskolája : Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 20. kötet

2.     BUKSZ, 2000. 3. sz.: Varga Júlia: Oktatás-gazdaságtan Közgazdasági Szemle Alapítvány, Bp., 1998.

3.     Quantifying Learning. On Educational Economics Budapest Review of Books Volmume 10, No 1-2/.2000)

4.     Nagy Mária szerk. Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.

 

Szakmai közélet

1.     A Fővárosi Oktatási Bizottság / [riporter] Bartal Róbertné, Pecsenye Éva Új Katedra, 1991. No.2. 13-14.p.

2.     A Fővárosi Oktatási Bizottság / [riporter] Bartal Róbertné, Pecsenye Éva Új Katedra, 1991. No.2. 13-14.p.

3.     Demokrácia vagy technokrácia? / [riporter] Schüttler Tamás Pedagógiai Szemle, 1991. 41. évf. No.3.

4.     Irányítás, finanszírozás, önállóság : Kerekasztal-beszélgetés a fővárosi oktatási Tanácskozásról Derce Tamás, Marchall Miklós./ [riporter] Miksa Lajos Köznevelés, 1991. 47. évf. No.30.

5.     Kerekasztal-beszélgetés a tanárok jogállásáról / [riporter] Szunyogh Szabolcs Köznevelés, 1991. 47. évf. No.23.

6.     -Beke Kata: Ki válasszon iskolaigazgatót? / [riporter] Újhegyi Katalin Magyar Hírlap, 1991. 24. évf. No. 274. 8.p.

7.     Legyünk-e realisták? / [riporter] Miksa Lajos Köznevelés, 1991. 47. évf. No. 12. 4-5 p.

8.     Minden ötödik fővárosi középiskolás vidéki / [riporter] Medve Imola Magyar Hírlap, 1991. 24. évf. No. 24. 3.p.

9.     Oktatási tanács Budapesten : Beszélgetés Sáska Gézával / [riporter] Miksa Lajos Köznevelés, 1991. 47. évf. No. 32. 13.p

10.     Program már van, törvény még nincs / [riporter] Dénes D. István Magyar Nemzet, 1991. 54. évf. No. 67. 11.p.

11.   Kerekasztal-beszélgetés a tanárok jogállásáról HONTI Mária - KÁLMÁN Attila / [riporter] Szunyogh Szabolcs, Köznevelés, 1991. 47.évf. No.23. 3-4. p.

12.    Egy tehetséggondozó kollégium - költözködés közben / [riporter] Kolczonay Katalin Köznevelés, 1992. 48. évf. No.30.

13.    Milyen szerepet töltenek be az oktatási bizottságok? : Beszélgetés Sáska Gézával /[riporter] M. L. Köznevelés, 1992. 48. évf. No.16.

14.    Az el nem dőlt dominó Köztársaság, évf.: 1992. 21.szept .4.

15.                       Az ellenzéki MDF politizál. Magyar Hírlap, évf.: 1992. máj.22.

16.                       Előttünk a 60-as évek? (Pató Zsuzsa) Magyar Nemzet, évf.: 1992. aug.31.Mell.

17.                       Miért késik az oktatási törvény? Magyar Hírlap, évf.: 1992. nov.23.

18.                       Ismeri-e az Államtitkár Úr a valót? Magyar Hírlap, évf.: 1992. sze.9.

19.                       A megegyezés lehetősége az oktatási törvény koncepciójáról. Magyar Hírlap, évf.: 1992. feb.27.

20.                       Az oktatási törvény módosításra szorul. Magyar Hírlap, évf.: 1993. dec.15.

21.                       Az érettségizettek száma is csökkenhet. Magyar Hírlap, évf.: 1993. jún.15.

22.                       600 millió forint hitelre van szükség - mondja Sáska Géza, a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága elnöke / [riporter] M. L. Köznevelés, 1993. 49. évf. No.3.

23.                       A felnőttoktatás jelene és jövője. Vélemények és álláspontok 1992 őszén és telén (Hajtman Ágnes-Mayer József) Iskolakultúra, Természettudomány – társadalomtudomány, 1993. 3. évf., 7. sz.

24.                       Amit elértünk, és amit nem; félidőben az oktatáspolitikánk. Budapesti Nevelő, 1993. 29. évf. No.1.24.                      

25.                       Egy színtiszta szakmai kérdésről, amely gördülékennyé tette életünket. Köznevelés, 1993. 49. évf. No.6.

26.                       Milyen alapon kaptak jutalmat az igazgatók? – Bodor Ferencné/ [riporter] Novák Gábor Köznevelés, 1993. 49. évf. No.1.

27.                       Milyen célból hozták létre a szaktanácsadói rendszert? / [riporter] Sz. Sz. Köznevelés, 1993. 49. évf. No.40.

28.                       Oktatásügy a politika és a szakma koordinátáiban : Beszélgetés Sáska Gézával /[riporter a szerk.] Budapesti Nevelő, 1993. 29. évf. No.4.

29.                       Törvény, politikai méregfogakkal. Iskolai felügyelőrendszer. (Riporter: Pap Ágnes) 168 óra, 5. 1993. 29. sz.

30.                       Tévtanügy. Beszélgetés ... a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságának elnökével. (Riporter: Révész Sándor) Beszélő, 4. 1993. 38.

31.                       Iskolapélda? (Durst Judit). Figyelő, évf.: 1993. 29.júl.22.

32.                       Miért nincs béke a NAT körül? Magyar Hírlap, évf.: 1993. dec.6.

33.                       A Fővárosi Oktatáspolitikai Tanácskozás állásfoglalása / Sáska Géza, Marschall Miklós Új Katedra, 1993/94. jan.

34.                       A közoktatáspolitika útjai : A budapesti önkormányzati műhelyekből / [riporter] Barlai Róbertné Új Katedra, 1993/94. nov.

35.                       „Próbálkozásaink súlyát az idő mutatja majd meg” : Beszélgetés Sáska Gézával, a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságának elnökével / [riporter] Sz. Sz. Köznevelés, 1994. 50. évf. No.33.

36.                       Sáska Géza, a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságának elnöke / [riporter] Setényi János Educatio, 1994. 3. évf. No.1.

37.                       Fővárosi állásfoglalás / Sáska Géza, Marschall Miklós Köznevelés, 1994. 50. évf. No.3.

38.                       Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alap : Beszélgetés Sáska Gézával, a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságának elnökével / [riporter] M. L. Köznevelés, 1994. 50. évf. No.20.

39.                       Kétszintű béralku? / [riporter] M. L. Köznevelés, 1994. 50. évf. No.31.

40.                       Miért nincs igazgató a szlovák iskolában? / [riporter] Novák Gábor Köznevelés, 1994. 50. évf. No.39.

41.                       Vállalni kell a következményeket / [riporter] U. A. Ped. L., 1994. 50. évf. No.22.A szolgálat öröme / [riporter a szerk.] Új Katedra, 1994/95. No.10.

42.                       A Közoktatáspolitikai Tanács Helyi Önkormányzatok érdekképviseleti szervezetei oldalának álláspontja : (részlet) Köznevelés, 1995. 51. évf. No.16.

43.                       Osztályozzunk vagy ne osztályozzunk? / [riporter] (péch) Üzenő, 1995. máj 6-7.p.

44.                       Diákolimpikonok között a Fazekasban; [riporter] Miksa Lajos Köznevelés, 53. 32. 1997.

45.                       A régi-új Fazekas; [riporter] Spengler Katalin Magiszter, 2. 12. 1998.

46.                       Megújult a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Tanító, 37. 10. 1999.

47.                        Szilágyi Sándor: a Hétfői Szabadegyetem III/3. Új Mandátum Könyvkiadó, Bp., 1999.

48.                       A közoktatás ma nem közszolgáltatás. HVG. 2006. november 18., szerk. Dobszay János, 52-53

49.                       Interjú Sáska Gézával, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének közoktatási szakértőjével, In: Educatio folyóirat 2010/IV szám - OKTATÁS ÉS POLITIKA, Vendégszerkesztö: Bajomi Iván, lektor: Halász Gábor

50.                       Karcsi, Egy gyermekvédő útja (szerk Kánnai Magdolna. Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szolgálata.  2011 Bp. 77-81.o. ISBN: 978-963-9669+32-1

 

Egyebek

Háber Judit. 1935-1988, Pedagógiai Szemle 1988. 38. évf. 7-8. sz. 

 

A hivatkozott tanulmányok listája (letölthető)

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut